REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO MONOPOLKA

Rozdział I 
Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Małgorzata Szewczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Monopolka Małgorzata Szewczyk z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Cedrowa 27/91 nr kom 691 117 737, posiadająca nr NIP: 739-376-37-37 oraz nr REGON: 221789947, umożliwia zakup Produktów  w Sklepie internetowym działającym pod adresem www.monopolka.eu
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania produktów w Sklepie.

§ 2

Użyte sformułowania oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki świadczenia usług przez Sklep, realizacji oraz zakończenia świadczenia takich usług.
 2. Sklep - sklep internetowy, którego właścicielem jest Małgorzata Szewczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monopolka Małgorzata Szewczyk z siedzibą w Gdańsku (80-180), przy ul. Niepołomicka 45a/41, dostępny pod adresem internetowym: www.monopolka.eu, sprzedający Produkty za pośrednictwem internetu.
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
 4. Produkty - przedmioty oferowane do sprzedaży przez Sklep
 5. Strona internetowa - www.monopolka.eu, dostępne w polskiej i angielskiej wersji językowej, zgodnie z wyborem klienta.
 6. Dzień Roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Newsletter - informacja handlowa dotycząca oferty firmy Monopolka 
 8. Tytuły rozdziałów w niniejszym Regulaminie zostały zastosowane jedynie w celu ułatwienia posługiwania się nim i nie stanowią jego części, ani nie mogą być wykorzystywane w celu interpretacji tego Regulaminu.

 

Rozdział II 
Zawarcie i realizacja umowy

§ 3

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem korzystającym ze Sklepu a Sklepem.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (rachunek) wraz z dostarczonymi Produktami.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Aby dokonać zakupu w Sklepie i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na Stronie internetowej Sklepu.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 6. Realizowanie zamówień trwa od 2 do 5  Dni Roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 7. Klient składa zamówienie po zalogowaniu się i wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych na Stronie internetowej Sklepu.
 8. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktu/ów z dostępnej na Stronie internetowej oferty Sklepu.
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu “Koszyk/Adres” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia.
 10. Do chwili zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zapłać przelewem” lub „Zapłać kartą lub przez konto PayPal”, Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.
 11. Zatwierdzenie przyciskiem „Zapłać kartą lub przez konto PayPal” spowoduje przeniesienie na stronę internetową PayPal.
 12. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-mail) na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia oraz danych wysyłkowych.
 13. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionego przez Klienta Produktu/ów.

 

Rozdział III 
Dostawa i odbiór

§ 4

 1. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie,  przesyłką Pocztex Kurier 48h, Pocztex Kurier 48H Pobranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczną przesyłką poleconą priorytetową.
 2. Czas dostawy Pocztex Kurier 48 oraz Pocztex Kurier 48h Pobranie zadeklarowany przez Pocztę Polską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi: trzy  Dni Robocze
 3. Czas dostawy zadeklarowany przez Pocztę Polską poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi: od pięciu do dwudziestu Dni Roboczych.

 

Rozdział IV 
Cena i Płatności

§ 5

 1. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie:

a) podawane są w złotych polskich  i zawierają wszystkie jej składniki
b) zawierają podatek
c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych
d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy
e) są wiążące dla Klienta w chwili złożenia przez niego zamówienia.

 1. Koszty dostawy Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Klient.
 2. Klient uiszcza cenę za zamówiony Produkt w formie przelewu bankowego bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu bądź za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal lub gotówką przy opcji dostawy Pocztex Kurier 48h Pobranie.

 

Rozdział V
Użytkowanie Produktów

§ 6

 1. Sklep informuje, że oferowane Produkty należą do kategorii rzeczy bardzo delikatnych, a wobec powyższego zaleca rozsądne użytkowanie. Produkty wykonane z żywicy można czyścić mydłem i ciepłą wodą. Należy unikać kontaktu z wodą w przypadku biżuterii z drewnem. 


Rozdział VI
Odstąpienie od umowy

§ 7

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu i zwrócić Produkt do Sklepu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu (rachunek). Koszty dostawy i odesłania Towaru ponosi Klient i nie podlegają zwrotowi.
 2. Klient w chwili doręczenia Produktu zobowiązany jest sprawdzić jego stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne Produktu i/lub przesyłki (paczki) powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym nakładu Poczty Polskiej S.A.
 3. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego przez Klienta Produktu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych płatnych za pobraniem.

Rozdział VII 
Postępowanie reklamacyjne

§ 8

 1. Klient może złożyć reklamację, również w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sklepu są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez adres mailowy: monopolkadesign@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu na adres siedziby firmy: Monopolka Małgorzata Szewczyk Gdańsk 80-180 ul. Niepołomicka 45a/41
 4. Sklep rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 5. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sklep zwrotu tego Produktu.
 6. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Sklepu.
 7. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógłskorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach. 

Rozdział VIII
Dane osobowe

§ 9

 1. Klient składając zamówienie w Sklepie, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Sklep w celu realizacji zamówień.
 3. Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
 4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu na podany przez siebie e-mail. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty zawierające grawer zamówiony przez Klienta).

 

Rozdział IX 
Polityka Cookie

§ 10

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Sklepie, monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie.
 2. Klient może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Jednak przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce nie ma gwarancji poprawnego działania Sklepu.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim lub angielskim zgodnie z wyborem Klienta.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania ich na Stronie internetowej Sklepu.
 5. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.